Stadsplanerarens roll

På vilket sätt kan jag som stadsplanerare ta hänsyn till solenergi i planeringsprocessen?

freiburg

Framtida byggnader måste följa EUs direktiv om byggnaders energiprestanda, bör konsumera en låg mängd energi och producera på plats förnybar energi (exakt hur detta kommer att genomföras och vilka energikrav som måste uppfyllas är ännu oklart). Solenergi, antingen PV eller ST, är ett sätt att producera denna förnybara energi på plats. En detaljplan kan bestämma de lokala förutsättningarna för att använda solenergi i en byggnad. Blockering av solinstrålning genom att lägga till ett höghus kommer att sänka energiproduktion från ett befintligt solsystem. Stadsplanerarna bör därför ta hänsyn till solenergi som en designparameter i stadsbyggnadsprocessen. Med hjälp av verktyg och riktlinjer kan stadsplanerare, arkitekter och byggherrar ta mer välgrundade beslut. Några av dessa verktyg och riktlinjer finns på denna hemsida. Stadsplaneringsfasen har kopplingar till den politiska beslutsfasen på en högre nivå och till byggnaden och genomförandefasen på den lägre nivån vilket framgår i denna processkarta (på engelska).

map

Beslut tagna på alla nivåer har en viss inverkan på den faktiska installationen av solenergisystem i byggnader. Det politiska klimatet kommer att påverka förutsättningarna genom att skapa rättsliga ramar för bidrag och inmatningstariffer medan lokala politiker exempelvis kan bestämma tätheten av en detaljplan (något som påverkar de lokala förutsättningarna för solenergi). Fastighetsägare som funderar på att installera solenergisystem på sina tak och / eller fasader måste följa reglerna om utseende av sådana system och hur väl de passar in bland de befintliga byggnaderna.

I byggnadens designfas har arkitekter olika alternativ till hur man kan implementera solenergisystem i byggnader. Den högsta ambitionsnivån är att helt integrera solsystem (BIPV eller BIST) så att systemet blir en integrerad del av klimatskalet och byggnadens arkitektur.

anna webjörn

Nedan en video som förklarar mer om solenergi i stadsplanering och arkitektur.